یکی از دغدغه های شهروندان عدم ارتباط مستمر شورای شهر با مردم  است .

ايجاد سامانه جامع الكترونيكي (پایگاه وب)جهت ارتباط دو طرفه مردم با شوراي شهر و اطلاع رسانی شورای شهر  ، همچنین دريافت ايده ها،آمار ها و ثبت نام ها کمک شایانی به حل مشکل می نماید. 

البته جلسات عمومی و تخصصی شورای شهر با مردم باید بطور مستمر اتفاق بیفتد