۱- کارمندان دنباله رو یک مسیر هستند درحالیکه کارآفرینان خود مسیر را می‌سازند.

هنگام بروز مشکل در محل کار، کارمندان تمایل دارند کمک بگیرند اما کارآفرینان بدنبال ایجاد راه حل هستند تا سازمان به مسیرش ادامه دهد.

۲- کارمندان عمل می‌کنند درحالیکه کارآفرینان گوش می‌دهند.

بیشتر کارها در سازمان را کارمندان انجام می‌دهند اما برای اینکه بتوانند بخوبی از پس آن برآیند، کارآفرینان باید نیازها را دریابند و محیطی خلاق و مثبت برای کارکنان فراهم آورند.