جزوه درس مدیریت عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

از پیوست زیر می توانید دانلود نمائید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (modiriat-omomi.pdf)جزوه درس مدیریت عمومی[جزوه درس مدیریت عمومی]329 Kb