جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری را از لینک زیر می توانید دانلود کنید

پیوست ها:
دانلود این فایل (jozve2mavared-mohem.docx)بخش دوم[موارد و نکات مهم درسی]17 Kb
دانلود این فایل (modiriat-kasbokar-bahrevari.docx)جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری[جزوه درس مدیریت کسب و کار و بهره وری]42 Kb