جزوه درس مدیریت منابع انسانی

در دو فایل pdf که فایل اول از فصل اول تا نهم

فایل دوم از فصل 10 تا 12 می باشد که از لینک های زیر می توانید دانلود و مطالعه نمایید.

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (manabe-ensani-part1.pdf)جزوه خلاصه شده درس منابع انسانی بخش اول[جزوه خلاصه شده درس منابع انسانی بخش اول]466 Kb
دانلود این فایل (manabe-ensani-part2.pdf)جزوه خلاصه شده درس منابع انسانی بخش دوم[جزوه خلاصه شده درس منابع انسانی بخش دوم]257 Kb