جزوه درس کنترل پروژه دانشگاه علمی کاربردی

از لینک زیر دانلود نمایید.

پیوست ها:
دانلود این فایل (pmf_fullok-jozve.ppt)دانلود جزوه درس کنترل پروژه[جزوه درس کنترل پروژه دانشگاه علمی کاربردی]2159 Kb